Tel. centrală 0372.364.111

Tecuceanul Monitorul Oficial local Tecuci

Politica de confidențialitate

   Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

   Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament al site-ului tecuceanul.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

   Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

   Cine suntem și cum ne puteți contacta

  https://tecuceanul.ro este website-ul oficial al UAT Tecuci, persoană juridică română, cu sediul in Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,  (în continuare “Primaria Tecuci” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

   Politica de Confidențialitate – Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

   În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

   Când vă creați un cont pe websiteul https://tecuceanul.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele si CNP-ul;

   Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

   Politica de Confidențialitate – Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

   Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. Pentru prestarea serviciilor specifice UAT Municipiul Tecuci în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

 • Crearea și administrarea contului în cadrul serviciilor UAT Tecuci;
 • Solutionarea unor reclamatii si petitii online;

   De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

   Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea administrativa. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei tecuceanul.ro față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

   Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea administrativa, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

   De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

   Politica de Confidențialitate – Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

   Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal maxim 30 de zile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

   Politica de Confidențialitate – Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

   În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

   Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

   Politica de Confidențialitate – În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

   În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

   Politica de Confidențialitate – Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

   Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

   În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 Politica de Confidențialitate – Ce drepturi aveți

   Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

   Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

   Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

   Politica de Confidențialitate – Identitate. 

   Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind formularul de contact . In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

   Politica de Confidențialitate – Onorarii. 

   Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

   Politica de Confidențialitate – Durata de răspuns. 

   Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

   Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea UAT  Municipiul Tecuci o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., UAT Tecuci poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către Unitatea Administrativ Teritoriala  Tecuci a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; UAT Tecuci va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea UAT Municipiul Tecuci ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UAT Tecuci  are obligația de a șterge datele respective, atunci când:
  (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  (b) vă retrage
  ți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  (c) vă opune
  ți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  (e) datele cu caracter personal trebuie
  șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine UAT Tecuci în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; UATP Tecuci va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea UAT Tecuci restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:
  (a) contesta
  ți exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Unitatea Administrativ Teritoriala Tecuci să verifice exactitatea datelor;
  (b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opune
  ți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  (c) UAT Tecuci
  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  (d) v-a
  ți opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale UAT Tecuci prevalează asupra drepturilor Dvs.; UAT Tecuci va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către UAT Tecuci, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la SUAT Tecuci la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de UAT Tecuci pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Extras OUG 57/2019

Urmare a obligațiilor create prin apariția OUG 57/2019, UAT Tecuci trebuie să organizeze și să publice „Monitorul Oficial Local  Tecuci” în format electronic.

În structura funcțională a U.A.T. Tecuci se instituie un compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment de specialitate care are/au ca atribuții organizarea Monitorului Oficial Local Tecuci, precum și asigurarea publicării oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziție a autorității executive.

Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din bugetul local al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.